Styrelsen 

Ordförande
Helene Eklund
070-551 15 24
helius069@hotmail.com
Sekreterare/Webb
Elisabeth Hällgren
070-371 20 18
elisabeth.hallgren@hotmail.com
Kassör/Tävlingsansvarig
Lennart Larsson
070-247 44 62
lennart.larzzon@hotmail.com
Ledamot
Nina Holmström
Ledamot
Anki Stenman
bgkasto@gmail.com 
Ledamot
Susanne Brauer
sussibrauer@gmail.com
Ledamot
Linda Andersson
lnda.anderssson@yahoo.se 
Suppleant
Marcus Lundberg
marcus.lundberg.85@gmail.com
Suppleant
Mikael Bohm
Revisor
Patrik Lindström
Valberedning
Stina Olofsson
 

Förtroendevaldas uppdrag

Ordförande

 • Ska leda styrelsemöten och se till att dagordning följs och ska tydliggöra diskussioner och de beslut som tas på mötet
 • Är den som i huvudsak representerar föreningen i olika sammanhang, t ex i samarbete med andra organisationer, i samband med arrangemang och i media

Vice ordförande

 • Tar över ordförandeposten när ordförande fått förhinder och inte kan närvara

Kassör

 • Har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna och förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar
 • Är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen
 • Ska göra resultaträkning, balansräkning och bokslut
 • Sköter medlemsregister, rapportering osv
 • Är ansvarig för att söka bidrag

Sekreterare

 • Har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen
 • Har, i samarbete med ordförande, ansvarar för att skriva verksamhetsberättelse
 • Sköter stor del av administration kring LOK- och SISU-rapportering m m

Ledamot

 • Ska vara engagerad i föreningens verksamhet och beredd att lägga tid och energi för att leda föreningen
 • Ska känna till vad dess uppdrag är och vilket ansvar den har gentemot medlemmar och ledare

Suppleant

 • Är en vald ersättare och ska hoppa in när ledamot har förhinder att delta
 • Om ledamot avgår före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe, för tiden till kommande årsmöte

Valberedning

 • Ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer

Revisor

 • Är medlemmarnas ombud och ska granska styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. 

Styrelsen ska besluta vem som ska vara firmatecknare, d v s ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. 
För SDK är det sittande kassör och ordförande som har uppdraget som firmatecknare.

Det styrelsen har rätt att göra och besluta om regleras i föreningens stadgar.

Styrelsen har ett kollektivt ansvar för föreningens arbete. När styrelsen delegerar ansvar till en person innebär det att den ledamoten tar beslut för styrelsens räkning. Dessa beslut får hela styrelsen stå till svars för.