Årsmöte 24 mars 2024

SDKs årsmöte hålls den 24 mars klockan 19:30 i Ursvikens folkets hus.

Eventuella ärenden ni vill ha med till mötet skickas senast 8 mars till skellefteadansklubb@hotmail.se

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Har mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för det år som revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgift för år 2025
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem
 13. Övriga frågor
 14. Avslutning